بقول #صادق_کرمیار که در کتاب #نامیرا مینویسد;
"
نامیرا داستان امروز ما هم هست ، روزهایی که از پس هم میگذرند و ندای #هل_من_ناصر امام در مشغولیت های روزمره زندگیمان گم میشود . چرا که ندای امام زمان هر عصر و عکس العمل امت ، در طول تاریخ استمرار دارد."

محرم و عاشورا #اتمام_حجت هایی در زمان حضرت#حجت برای ماست...

تقدیر نهایی همراهی امام حسین #شهادت و #تقدیر_نهایی حضرت مهدی پیروزی ست

اما سربازی در رکاب امام وقت زمان سال ۶۱ هجری و قرن ۲۱ نمیشناسد ، همان #اراده و ایمان را میخواهد ...

پس بیاییم تمرین کنیم و درس بگیریم برای زمان درس پس دادن ...
تا مانند بعضی ها که در این روزها لعنت میکنیم رفوزه نشویم 
خبر آمد خبری در راه ست ، بکوش که صاحب خبر شوی