این مدت که کمرنگ تر شدیم ... پیام یه رفیقی ما رو امر کرد به پیام دوباره!

در باب نوشتن چیز دندون گیری از خودم پیدا نکردم ... پس از باب مناسبت گفتم یه چیزی بگم به درد دنیا و آخرتمون بخوره

راستش حس مکینم اصل مطلب دعا برای یاد دادن مدل حرف زدن به آدم هاست...! پنجره ذهنشون

اینقدر جدی و مهم که یک امام مخصوصا مامور به دعا بشه ... تازه امام که وارث داستان کربلاست با همه ی عظمتش !

خب همه یه دعایی پر دلشون هست که بیشتر میخونن که توی قنوت نماز یاد میکنن

ولی قشنگترین دعا برای من زمزمه های حضرت زهرا توی دل هر نمازش بود

و استعملنی لما خلقتنی له ... خدایا برای اونی که منو آفریدی خرجمون کن!

گاهی توی سرگردونی دنیا که چیکار کنیم حیف میشیم ... و حیف ... حیف ... حیف

توی قنوت نماز به جون دلتون بشینه: خدایا حیفه حیف بشیم ... خوشگل خرجمون کن ... مثل شهداء !

 

#التماس_دعا