دنبال گوشه دنج میگشتم ... یاد اینجا افتادم

 

اینجا مستمع هست روضه بخونیم؟ به صرف درد و دل و گره های ذهنی ...هون همیشگی !